Splošni pogoji poslovanja

Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p.

Splošni pogoji poslovanja poslovno-izobraževalnega spletnega partnerskega programa Spletna Akademija (podjetje Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p., Mali Kamen 51, 8281 Senovo)

1. Spletna Akademija

Spletna Akademija je poslovno-izobraževalni partnerski program z izobraževanji s področja spleta in različnih drugih področij, na katerih delujejo avtorji posameznih izobraževalnih programov.

V osnovi je Akademija organizirana kot javna spletna stran preko katere je možen nakup in dostop do posameznih izobraževalnih portalov in programov. Vsa izobraževanja so organizirana v obliki video-posnetkov ter drugih vsebin in so v celoti objavljena na spletu, vsakemu uporabniku dosegljiva takoj po nakupu določenega izobraževanja.

Poleg e-izobraževanj so v sklopu Spletne Akademije organizirane tudi delavnice in seminarji v živo, dostopni vsem, ki se želijo izpopolnjevati na področju spleta, internetnega marketinga, gradnje posla ter zaslužka na spletu in ostalih tematik. Seminarji in delavnice niso del redne ponudbe izobraževalnih vsebin v Spletni Akademiji in se izvajajo priložnostno.

2. Definicije

Storitve programa Spletna Akademija oziroma podjetja Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p. (v nadaljevanju ponudnik) v osnovi obsegajo naslednje storitve:

  1. snemanje, izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e-izobraževanj) z različnih področij, prvenstveno pa s področja interneta, internetnega marketinga, gradnje posla in zaslužka na spletu, uporabe različne programske opreme za delo na spletu in podobno,
  2. izvedbo delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve),
  3. izvajanje partnerskega programa.

Ponudniki storitev so:

  1. podjetje Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p., Mali Kamen 51, 8281 Senovo, Slovenija,
  2. drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Naročnik, stranka
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico…(v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Član Spletne Akademije
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki se preko spletne strani http://spletna-akademija.si ali drugih podstrani tega spletnega mesta, prijavi v osnovni izobraževalni program Spletne Akademije ter na tak način sklene poslovno razmerje za uporabo storitev ponudnika (v nadaljevanju član ali član Akademije).

Partner Spletne Akademije
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki se preko spletne strani http://spletna-akademija.si ali drugih podstrani tega spletnega mesta, prijavi v partnerski program Spletne Akademije ter na tak način sklene poslovno sodelovanje na področju trženja storitev ponudnika (v nadaljevanju partner ali partner Akademije).

Partnerski program
Partnerski program je oblika poslovnega sodelovanja med partnerjem in ponudnikom, kjer partner promovira ponudnikove storitve in je za svoje delo, v primeru prodaje storitev, plačan v skladu s pogoji oziroma določili partnerskega programa ponudnika. Splošni pogoji glede partnerskega programa so navedeni tukaj.

Osnovni izobraževalni program Spletne Akademije
Program, do katerega imajo dostop vsi člani Akademije in je sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj osnovnega programa je, da vsak član pridobi znanja s področja internetnega marketinga in postane v svojem poslu na spletu samostojen. Znanja, ki jih pridobi so razumevanje koncepta privlačnostnega marketinga, znanja o spletni optimizaciji, izdelavi spletnih strani, delovanju na družbenih omrežjih, avtomatizaciji posla in marketinških procesov… Do osnovnega izobraževalnega programa imajo dostop samo aktivni člani Akademije.

Drugi izobraževalni programi Spletne Akademije
Programi, ki se v sklopu Spletne Akademije pripravljajo z namenom e-izobraževanja interesentov na različnih področjih. Pripravljajo se programi v različnih oblikah in so na voljo vsem.

Izobraževalni modul
Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa Spletne Akademije. Osnovi izobraževalni program je sestavljen iz več izobraževalnih modulov.

3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, člane in partnerje, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka, član ali partner z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani http://spletna-akademija.si in vseh podstrani tega spetnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnikom, članom in partnerjem, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani Spletne Akademije (http://spletna-akademija.si).

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse naročnike, člane in partnerje o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se naročnik, član ali partner samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

4. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – podjetje Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p. ni davčni zavezanec.

Spletna Akademija za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – članstvo v Spletni Akademiji se obračunava mesečno, po vsakokrat veljavnem ceniku, večina ostalih izobraževalnih modulov ali programov pa se zaračuna enkratno, obračun in plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji …), dobi stranka, član ali tržnik dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku, članu ali partnerju takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.
Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

5. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakup posameznega izobraževalnega programa ali naročnine. Naročnik oziroma stranka ali partner se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

Odpoved pogodbe lahko naročnik ali partner poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov podjetja).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Načini plačila:

  1. plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun podjetja. Na spletnih straneh http://spletna-akademija.si se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

6. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

7. Avtorske pravice

Stranka (naročnik), član ali tržnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki, članu ali tržniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

8. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profeisonalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki (stranke, naročniki, člani ali tržniki) od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

10. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
  2. ravnanja tretjih oseb;
  3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

11. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (podpora@spletna-akademija.si). Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 15 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 30 dni.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

12. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Spletna Akademija

Spletna Akademija, Tadej Bevc s.p., Mali Kamen 51, 8281 Senovo

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 13.11.2023.